Ogólne Warunki Współpracy

UMOWA RAMOWA

 

Zawarta w dniu ……………………….…………, w …………….............................………….,

 

pomiędzy Travalia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674304, NIP: 5342545627 REGON: 367110655 reprezentowaną przez Macieja Patlę – Prezesa Zarządu zwaną dalej „Travalią”. Adres korespondencyjny: Travalia Sp. z o.o. ul. Górczewska 87, 00-844 Warszawa, a

 

w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością

………………………………………………. Spółką ……………………..…………….…………

z siedzibą w …………………………………………..…………………………………….………. przy ul.……………………………………………………………………………………...……….., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….w…………………………………………………., Wydział …………………………….……………Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………., posiadającej NIP: ..………………………………., REGON: ………………………….., reprezentowaną przez …………………………………….

zwaną dalej „Partnerem”

 

w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej

………………………………………………. Spółką ……………………..…………….…………

z siedzibą w …………………………………………..…………………………………….………. przy ul.……………………………………………………………………………………...……….., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….w…………………………………………………., Wydział …………………………….……………Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………., posiadającej NIP: ..………………………………., REGON: ………………………….., o kapitale zakładowym w wysokości ……………………, w całości wpłaconym, reprezentowaną przez ………………………………………………..….

zwaną dalej „Partnerem”

 

w przypadku spółki cywilnej

1.    panem/panią ……………………………………………………………………………….., zamieszkałym w ……………………………….przy ul.…...……………………………… …………………………………………………………..……, posiadającym/posiadającą numer PESEL: …………………………………….;

2.    panem/panią ……………………………………………………………………………….., zamieszkałym w ……………………………….przy ul.…...……………………………… …………………………………………………………..……, posiadającym/posiadającą numer PESEL: …………………………………….;

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: ………………………………………………………………………………………………………… pod adresem: ………………………………………………………………………………………., posiadającą numer NIP: ………………………………., REGON: ………………………………

zwanymi dalej „Partnerem”

 

w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej

panem/panią ……………………………………………………………………………….., zamieszkałym w ……………………………….przy ul.…...……………………………… …………………………………………………………..……, posiadającym/posiadającą numer PESEL: …………………………………….; prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………………… pod adresem: ………………………………..…… ………...……… …………………………………………………….., posiadającym/posiadającą NIP: ……………………………… zwanym/zwaną dalej „Partnerem”

 

zwaną dalej Partnerem, łącznie zwanych Stronami, a z osobna Stroną.

 

1.    Definicje

 

1.1.     Dniami Roboczymi są wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem 24 i 31 grudnia.

1.2.     Użytkownikami są pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z Serwisu w celu zawarcia z Partnerem i innymi partnerami Travalii umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych usług turystycznych;

1.3.     Serwisem jest serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.travalia.pl („Serwis”) służący do zamieszczania ofert przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie oraz inne usługi turystyczne i umożliwiającym zawarcie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem o świadczenie tych usług;

1.4.     Ofertą jest oferta świadczenia na rzecz Użytkowników usług hotelarskich lub innych usług turystycznych zamieszczona przez Partnera w Serwisie;

1.5.     Rezerwacją jest złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z Oferty w oznaczonym kalendarzowo terminie, wskutek którego to oświadczenia woli dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług wskazanych w Ofercie w oznaczonym w Rezerwacji terminie;

1.6.     Obiektem jest budynek, zespół budynków lub lokal, w którym świadczone mają być usługi hotelarskie lub inne usługi turystyczne opisane w Ofercie.

                                                                                                         

2.    Serwis

 

2.1.     Travalia jest operatorem Serwisu.

2.2.     Travalia nie pośredniczy w zawieraniu umów między przedsiębiorcą a konsumentem, nie jest pełnomocnikiem ani przedstawicielem żadnej ze stron tej umowy, a jedynie zapewnia środki techniczne stwarzające stronom możliwość zawarcia umowy oraz umożliwiające dokonanie czynności prawnych składających się na jej zawarcie.

2.3.     Travalia przyjmuje powierniczo od konsumentów płatności z tytułu wynagrodzenia przedsiębiorców za świadczenie usług w celu niezwłocznego przekazania im do przedsiębiorców.

 

3.    Świadczenie usług przez Travalię

 

3.1.     Travalia zobowiązuje się do publikacji w Serwisie Ofert Partnera.

3.2.     Partner zapewnia, że wynagrodzenie za usługi wskazane w Ofercie (cena) będzie co najmniej równie korzystne, jak to, które Partner oferuje lub zleca do zawarcia innym platformom rezerwacyjnym oraz turystycznym w Internecie lub za pośrednictwem własnych kanałów dystrybucji.

3.3.     W celu przygotowania Oferty Partner jest obowiązany:

3.3.1.  przesłać Travalii w formie elektronicznej zlecenie zamieszczenia Oferty, w którym określa szczegółowy zakres i warunki usług, jakie zamierza zaoferować oraz wynagrodzenie, a także wszelkie inne materiały, które chce zamieścić w Ofercie;

3.3.2.  podać w Ofercie odpowiednie dane identyfikacyjne Partnera, w szczególności firmę Partnera, adres, numer NIP;

3.3.3.  podać w Ofercie terminy dostępności usług oferowanych przez Partnera oraz wynagrodzenie za te usługi (cenę);

3.3.4.  dostosować materiały (w szczególności zdjęcia i opisy) do wymogów aktualnie przyjętych w Serwisie i przesłać je Travalii.

3.4.     Travalia przygotowuje wizualizację Oferty i przedstawia ją do akceptacji Partnera. Partner jest obowiązany sprawdzić prawidłowość oferty i przedstawić Travalii ewentualne zastrzeżenia wraz ze wskazaniem szczegółowego zakresu zmian w terminie 2 Dni Roboczych od przedstawienia wizualizacji Oferty. W przypadku niewypowiedzenia się przez Partnera co do prawidłowości Oferty uważa się, że Partner nie wnosi do niej zastrzeżeń i upoważnia Travalię do publikacji Oferty w przedstawionym kształcie.

3.5.     Partner nie może w tekstach opisów dodawać odnośników do kontaktu z Partnerem odsyłających poza Serwis ani witryny internetowej Partnera lub witryn internetowych osób trzecich. W przypadku zamieszczenia takich informacji Travalia ma prawo je usunąć bez uprzedzenia o tym Partnera.

3.6.     Travalia utrzymuje Ofertę w Serwisie przez czas określony w Ofercie, lecz nie dłużej, niż przez czas, kiedy – zgodnie z treścią Oferty – opisane w niej usługi są dostępne dla Użytkowników.

3.7.     Travalia umożliwia Użytkownikom złożenie za pomocą systemu teleinformatycznego będącego częścią Serwisu oświadczenia woli o związaniu się umową o świadczenie usług opisanych w Ofercie poprzez złożenie Rezerwacji. O każdej Rezerwacji Travalia zawiadamia Partnera za pomocą powiadomienia przesłanego drogą mailową.

3.8.     Dokonanie Rezerwacji i zawarcie Umowy między Partnerem a Użytkownikiem następuje z chwilą potwierdzenia przez Partnera Rezerwacji.

3.9.     Travalia zobowiązuje się udostępnić Partnerowi panel zarządzania Ofertami umożliwiającego samodzielne modyfikowanie i uaktualnianie Ofert oraz zarządzanie złożonymi reklamacjami.

3.10.  Partner upoważnia Travalię do wydawania potwierdzenia zawarcia umowy poprzez wygenerowanie podsumowania prawidłowo wykonanej Rezerwacji zgodnej z treścią Oferty. Potwierdzenie zawarcia umowy będzie mogło być przedstawione Partnerowi poprzez okazanie wydruku potwierdzenia lub kodu weryfikacyjnego. Partner nie będzie wymagał od Użytkownika okazania żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na jego rzecz.

 

4.    Przyjmowanie i wydawanie płatności

 

4.1.     Użytkownik jednocześnie z dokonaniem Rezerwacji opłaca usługi opisane w Ofercie w wysokości ceny uwidocznionej w Ofercie za pośrednictwem przelewu bankowego albo za pośrednictwem przedsiębiorców świadczących usługi rozliczeniowe.

4.2.     Środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla przyjmowania takich płatności.

4.3.     Travalia wypłaca należne Partnerowi środki w terminie jednego dnia Roboczego od ich wpływu do Travalii. Travalii przysługuje przy tym umowne prawo potrącenia wszystkich swoich wierzytelności względem Partnera (w szczególności wierzytelności z tytułu prowizji) z wierzytelnościami Partnera o wydanie należnych mu kwot pieniężnych. Travalia nie jest zobowiązana do składania żadnego dodatkowego oświadczenia woli dla dokonania tego potrącenia i wypłaca należne Partnerowi środki po dokonaniu potrąceń swoich wierzytelności.

4.4.     Wszelkie płatności dokonywane na rzecz Partnera będą dokonywane na jego rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga uprzedniego, pisemnego zawiadomienia Travalii o nowym numerze rachunku bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego jest skuteczna względem Travalii od dnia rzeczywistego doręczenia Travalii pisemnego oświadczenia Partnera o zmianie numeru rachunku bankowego.

 

5.    Obowiązki Partnera

 

5.1.     Partner zobowiązuje się do należytego wykonania usług uwidocznionych w Ofercie objętych Rezerwacją na rzecz Użytkownika i zobowiązuje się, że nie odmówi Użytkownikowi świadczenia usług opisanych w Ofercie.

5.2.     Partner zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom wszelkiej ochrony wynikającej z przepisów o ochronie konsumentów, w szczególności jest zobowiązany respektować przysługujące konsumentom prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o ile w odniesieniu do usług opisanych w Ofercie prawo to będzie Użytkownikom przysługiwać.

5.3.     Partner oświadcza, że prezentowane w Ofercie ceny są cenami końcowymi i nie będzie pobierał od Użytkowników żadnych innych opłat w odniesieniu do usług opisanych w Ofercie, z wyłączeniem świadczeń dodatkowych, niezwiązanych z zakwaterowaniem oraz opłaty klimatycznej. W szczególności Partner nie będzie pobierał od Użytkowników opłaty za sprzątanie, pościel lub korzystanie z ciepłej wody bieżącej i elektryczności.

5.4.     5Partner jest obowiązany podać w Ofercie informacje pełne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd. W szczególności Partner poda aktualne i pełne dane Partnera (imię i nazwisko, pełna firma, adres, telefon, adres poczty elektronicznej oraz numer NIP i PESEL).

5.5.     Partner jest zobowiązany dostarczyć materiały do przygotowania Oferty, do których posiada odpowiednie autorskie prawa majątkowe lub licencje. Partner będzie posiadał pełne prawa do przekazania materiałów Travalii.

5.6.     Przesyłając materiały do przygotowania Oferty Partner udziela Travalii niewyłącznej nieodpłatnej, przenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (na czas publikowania Oferty) licencji z prawem udzielania sublicencji i upoważnia Travalię do korzystania z tych materiałów w celu przygotowania, publikowania i promowania Oferty, na następujących polach eksploatacji:

5.6.1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

5.6.2.  w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;

5.6.3.  w zakresie rozpowszechniania innego niż w punkcie 5.6.2. – wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie utworu do pamięci komputerów i serwerów, sieci komputerowych, do sieci Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, przekazywanie lub przesyłanie utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.

5.7.     W ramach materiałów, o których mowa w ust. 5.6. Partner przekaże także swój znak towarowy w wersji cyfrowej, w zakresie którego Partner udziela Travalii tożsamej licencji.

5.8.     Partner oświadcza i potwierdza, że jest w pełni zobowiązany do spełnienia wszelkich roszczeń Użytkowników związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez siebie zobowiązań do świadczenia usług opisanych w Ofercie. Partner jest zobowiązany do samodzielnego rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi Użytkownikom. Travalia przekaże Partnerowi niezwłocznie roszczenia Użytkowników zgłoszone Travalii, niezwiązane z okolicznościami leżącymi po stronie Travalii (w szczególności związane z niewłaściwym funkcjonowaniem Serwisu), a Partner niniejszym zobowiązuje się przejąć wszelkie roszczenia z tego tytułu.

5.9.     Partnerowi przysługuje prawo zmieniania danych w Ofercie. Dokonane zmiany będą wiążące niezwłocznie po ich wprowadzeniu, jednakże wyłącznie dla Rezerwacji, które miałyby zostać dokonane po uwidocznieniu zmian w Serwisie. W odniesieniu do wszystkich poprzednich Rezerwacji zmiany nie będą wiążące.

5.10.  Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik będzie mieć prawo zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie. Jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji informacja ta zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty.

5.11.  W przypadku organizatorów, pośredników lub agentów turystycznych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zawarcie umowy z Travalią jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przestrzeganiu wszelkich wymogów odpowiednich dla danego rodzaju działalności, przewidzianych ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. W razie poniesienia przez Travalię odpowiedzialności z tytułu niedochowania przez Partnera takich wymogów pomimo ustawowego obowiązku, Partner zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Travalię oraz, jeśli obowiązujące przepisy to dopuszczają, do wstąpienia do wszelkich toczących się postępowań i zwolnienia Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wywołanej niedochowaniem przez Partnera ustawowych obowiązków.

5.12.  W przypadku umów zawieranych z organizatorami, pośrednikami lub agentami turystycznymi, Travalia nie działa jako pośrednik turystyczny ani agent turystyczny i udostępnia jedynie środki techniczne służące do zamieszczenia Oferty oraz świadczy usługi określone niniejszą Umową.

5.13.  Partner zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania umowy z Travalią nie będzie w żaden sposób utrudniał skontaktowania się z nim, zarówno Użytkownikom, jak i pracownikom Travalia. partner niezwłocznie poinformuje Travalia o wszelkich zmianach w danych kontaktowych (adres email, nr telefonu) zaistniałych w trakcie obowiązywania umowy z Travalia.

 

6.    Wynagrodzenie Travalii

 

6.1.   W przypadku dokonania przez Użytkownika Rezerwacji Travalia nabywa nieodwołalnie prawo do prowizji w wysokości …………………% ceny usługi uwidocznionej w Ofercie. Kwota prowizji zostanie powiększona o podatek Vat obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

6.2.   Travalia potrąca prowizję z kwot podlegających wydaniu Partnerowi.

6.3.   Travalia wystawi zbiorcze faktury VAT na kwotę stanowiącą prowizję Travalii za wszystkie dokonane transakcje w danym miesiącu kalendarzowym. Faktura taka  zostanie wystawiona w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, a jeśli nie jest on Dniem Roboczym, może zostać wystawiona w najbliższym Dniu Roboczym. Do faktury załączona zostanie nota księgowa prezentującą stan rozrachunków między Travalią a Partnerem.

6.4.   Partner wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Travalię faktur VAT w formie elektronicznej.

6.5.   Wystawione przez Travalię faktury VAT oraz noty księgowe będą gotowe do pobrania i wydrukowania za pośrednictwem elektronicznego panelu klienta. Partner zobowiązuje się do pobrania tych dokumentów i do zgłoszenia ewentualnych do nich zastrzeżeń w najszybszym możliwym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie do siódmego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który dokumenty te zostały wystawione jest równoznaczne z akceptacją przez Partnera prawidłowości rozliczeń..

 

7.    Dostęp do panelu administracyjnego

 

7.1.   W Panel administracyjny jest dostępny pod adresem: ………………………………………………………………

7.2.   Travalia przekaże Partnerowi dane kryptograficzne potrzebne do zalogowania się do panelu w terminie trzech Dni Roboczych od otrzymania podpisanego przez Partnera egzemplarza Umowy.

7.3.   Panel umożliwia w szczególności:

7.3.1.  zmianę cen dostępnych pokoi w Ofercie, która będzie niższa, niż w dniu podpisania umowy,

7.3.2.  wyłączenie poszczególnych dni z dostępności w Ofercie,

7.3.3.  podgląd dokonanych Rezerwacji,

7.3.4.  pobranie faktur i not księgowych,

7.3.5.  pobranie zestawienia dokonanych Rezerwacji

7.4.   Zmiany wprowadzone w Ofertach za pośrednictwem Panelu stają się natychmiast wiążące (a zatem są publikowane w Serwisie).

7.5.   W przypadku braku możliwości skorzystania z Panelu Partner przesyła Travalii informację o treści zmian, jakie mają być wprowadzone w Ofercie pocztą elektroniczną. Travalia wprowadza zmiany i przesyła zmienioną Ofertę do akceptacji w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. Postanowienia punktu 3.4 stosuje się.

 

8.    Wyłączenie odpowiedzialności

 

8.1.   Umowa w sprawie świadczeń określonych w Ofercie zawierana jest wyłącznie między Partnerem a Użytkownikiem Serwisu. Travalia pośredniczy jedynie w jej zawarciu dostarczając środki techniczne umożliwiające jej zawarcie. Travalia nie jest w szczególności:

8.1.1.  stroną umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem,

8.1.2.  pełnomocnikiem Partnera ani Użytkownika Serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,

8.1.3.  pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika,

8.1.4.  oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą.

8.2.   Partner zwolni Travalię z odpowiedzialności w przypadku skierowania do Travalii przez osobę trzecią roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem usługi opisanej w Ofercie albo roszczeń związanych z autorskimi prawami majątkowymi do utworów zawartych w ofercie oraz zwróci Travalii wszelkie koszty związane z obroną przeciwko roszczeniu, w tym także koszty pomocy prawnej w pełnej, poniesionej wysokości. W przypadku, gdyby Travalia była obowiązana na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej spełnić jakiekolwiek świadczenia na rzecz osoby trzeciej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Partner zwróci Travalii pełną wysokość tego świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami i należnościami ubocznymi.

8.3.   Travalia ponosi odpowiedzialność wobec Partnera w przypadku zaniechania poinformowania Partnera o dokonanej Rezerwacji, jeżeli nastąpiło to z winy Travalii.

8.4.   Partner przyjmuje do wiadomości, że Serwis opiera się na procedurach elektronicznych, które pomimo odpowiednich zabezpieczeń mogą ulec zakłóceniom. W związku z tym, w przypadku szkód wywołanych nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Travalia ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy działanie jest umyślne lub skutkiem rażącego zaniedbania.

 

9.    Poufność

 

9.1.   Postanowienia niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje udzielane w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności dane osobowe Użytkowników (zwane dalej Informacje poufne), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są objęte poufnością.

9.2.   Strony będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie dla celów i w związku z realizacją niniejszej Umowy.

9.3.   Strony zobowiązują się chronić Informacje poufne uzyskane od drugiej Strony ze starannością co najmniej taką, z jaką chroni własne Informacje poufne.

9.4.   Zobowiązania określone powyżej nie obejmują informacji:

9.4.1.  przekazanych do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy,

9.4.2.  ujawnionych na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na jej ujawnienie,

9.4.3.  udostępnionych pracownikom i przedstawicielom Stron, ich doradcom i zleceniobiorcom, pod warunkiem, że będą oni związani odpowiednim zobowiązaniem do zachowania tychże informacji w poufności.

9.5.   Zobowiązania do zachowania poufności określone powyżej nie uchybiają obowiązkowi dostarczenia, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, informacji na żądanie uprawnionych do tego organów. W takim wypadku Strona niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o konieczności ujawnienia Informacji poufnych i podejmie wszystkie dopuszczalne prawem środki w celu zapobieżenia ujawnienia ich podmiotom niebędącym organem żądającym ich ujawnienia.

9.6.   Partner zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu przekazanych przez Travalię w związku z wykonaniem Umowy. Partner zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z prawem.

 

10.  Rozwiązanie umowy

 

10.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10.2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym z końcem danego miesiąca.

10.3. Travalia może wstrzymać prezentowanie Oferty Partnera (również tymczasowo) oraz wstrzymać publikowanie dalszych Ofert w przypadku gdy:

10.3.1.            Partner odmawia przyjęcia prawidłowo dokonanej Rezerwacji,

10.3.2.            Partner odmawia wykonania usługi lub wykonuje ją niezgodnie z danymi określonymi w Ofercie;

10.3.3.            Partner żąda dodatkowych opłat od Użytkownika, nieuwidocznionych w Ofercie;

10.3.4.            Oferta Partnera zawiera nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd dane;

10.3.5.            Oferta albo postępowanie Partnera naruszają prawo lub dobra osobiste Travalii;

10.3.6.            Partner nie ureguluje płatności na rzecz Travalii za dodatkowe usługi uwzględnione w odrębnym zamówieniu, pomimo dwukrotnego przesłania wezwania do zapłaty.

10.4. W przypadku, o którym mowa w punktach 10.3.1, 10.3.2 lub 10.3.3 Travalia może żądać zapłaty przez Partnera kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości rezerwacji za każde wystąpienie wymienionych okoliczności. Zapłacenie kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Travalię odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.5. Travalia może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 10.3.

10.6. W każdym przypadku Partner jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich Rezerwacji dokonanych, a także tych w których proces dokonywania rezerwacji został rozpoczęty, przed rozwiązaniem Umowy, także w trakcie trwania okresu wypowiedzenia.

10.7. Wypowiedzenie nie narusza roszczeń dotyczących prowizji należnej za Rezerwacje już dokonane oraz dokonane w okresie wypowiedzenia. 

 

11.  Postanowienia końcowe

 

11.1. Działając na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Partner wyraża zgodę na prowadzenie przez Travalię marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowych oraz inicjowanie przez Serwis telefonicznych połączeń przychodzących, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przy wykorzystaniu danych Partnera przez które rozumie się zarówno ogólne numery telefonów i adresy e-mail Partnera, jak również służbowe numery telefonów i służbowe adresy e-mail pracowników i współpracowników Partnera.

11.2. Travalia może zmienić warunki umowy w następujący sposób: Travalia informuje Partnera o zamierzonych zmianach i ich datach drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela Partnera lub w Panelu Partnera) z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Wyrażenie sprzeciwu przez Partnera w terminie 15 dni od otrzymania zawiadomienia równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Brak akceptacji warunków umowy powoduje wstrzymanie prezentowania Oferty.

11.3. Wszelkie informacje przekazywane w związku z wykonywaniem Umowy przekazywane będą na adresy e-mail Przedstawicieli. Informacje wymagające formy pisemnej przekazywane będą listem poleconym na adresy Stron wskazane w Umowie.

11.4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

11.5.Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia Travalii oświadczenia woli Partnera o jej zawarciu (doręczenia Travalii podpisanego egzemplarza umowy).

Pobierz plik do wydruku