Regulamin

I. Definicje

1. Usługodawca Travalia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5342545627, Regon 367110655, zarejestrowanej w Sądzie dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000674304 operatorem serwisu internetowego www.Travalia.pl, podany adres siedziby Usługodawcy jest również adresem do korespondencji;

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, a niebędąca Hotelem i akceptująca niniejszy regulamin; o ile Usługodawca nie postanowi wyraźnie inaczej Użytkownicy mogą być zarejestrowani lub niezarejestrowani, a wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu lub innych dokumentów dotyczących Serwisu dotyczą zarówno Użytkowników zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych, o ile nie stanowią wyraźnie inaczej; Użytkownikami mogą osoby fizyczne, mające zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im zgodne z prawem zawieranie wiążących umów o świadczenie usług prezentowanych w Serwisie, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

3. Hotel – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która publikuje oferty w ramach Serwisu;

4. Serwis – znajdujący się pod adresem www.travalia.pl serwis internetowy, w ramach którego publikowane są oferty dotyczące usług hotelowych oraz innych usług z nimi powiązanych; Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę i pozostaje jego własnością;

5. Oferta – oferta Hotelu dotycząca usług hotelowy lub usług z nimi powiązanych, opublikowana w Serwisie;

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikom Oferty, umożliwiając w szczególności rezerwację usług hotelowych, dokonanie płatności, anulowanie rezerwacji, kontakt z Hotelem oraz inne czynności.

2. Umowy zawierane są pomiędzy Użytkownikiem a Hotelem, a Usługodawca udostępnia wyłącznie środki techniczne umożliwiające skorzystanie z Ofert, świadcząc tym samym wyłącznie usługi drogą elektroniczną.

3.  Usługodawca nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika ani organizatorem usług objętych Ofertą.

4. Niniejszy regulamin oraz umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą nie wpływa na treść umowy zawartej pomiędzy Hotelem a Użytkownikiem.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (loginu) oraz hasła. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawca umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostęp do Serwisu i Ofert oraz możliwość korzystania z Ofert na warunkach w nich określonych za pomocą narzędzi dostępnych w ramach Serwisu.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków.
 4. Użytkownik, o ile nie skorzystał z żadnej z Ofert, może w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta w Serwisie bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Jeśli Użytkownik dokonał rezerwacji jakiejkolwiek Oferty, usunięcie konta może nastąpić po wykonaniu umowy zawartej z Hotelem.
 5. Usługodawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 1.
 6. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika konta, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Serwisie. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt. 1, w trakcie korzystania z usług Serwisu, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.
 8. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę
  i wyjaśnić okoliczności przejęcia.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Serwisu w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa konta. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego.

Dokonywanie rezerwacji; zawarcie umowy z Hotelem

10. W celu skorzystania z Oferty i dokonania rezerwacji usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu Użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia
w Serwisie formularza rezerwacji usług. Usługodawca wskazuje w formularzu, które dane Użytkownika są niezbędne do dokonania rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem (podstawowe dane osobowe). Odmowa podania podstawowych danych osobowych przez Użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje nie zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Hotelem.

11. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.

12. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdej Ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania rezerwacji. O ile Usługodawca dopuszcza dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników niezarejestrowanych, podczas dokonywania rezerwacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) Użytkownik będzie miał możliwość zaakceptowania Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu powoduje, że nie jest możliwe dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.

13. Każda Oferta zawiera określenie co najmniej jednej metody płatności dla danej rezerwacji. W ramach danej Oferty, w przypadku gdy przewiduje ona więcej niż jedną metodę płatności lub więcej niż jeden sposób płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru metody i sposobu płatności dla danej rezerwacji poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy danej Ofercie.

14. Jeżeli Oferta przewiduje sposób płatności online w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez Użytkownika, może on zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.

15. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

16. W wypadku, gdy z treści Oferty wynika, że rezerwacja możliwa jest wyłącznie za jednoczesnym uiszczeniem z góry zapłaty za usługi umowa pomiędzy Użytkownikiem a Hotelem o świadczenie usług zawierana jest z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na pobranie kwoty pieniężnej równej cenie usługi lub określonego procentu ceny Usługi (zaliczki) z karty płatniczej, karty kredytowej lub z chwilą zaakceptowania przelewu tej kwoty drogą przelewu elektronicznego, chyba że co innego wynika z treści Oferty.

17. W wypadku, gdy z treści Oferty wynika, że rezerwacja możliwa jest bez jednoczesnej zapłaty całości lub części ceny, umowa o świadczenie usług zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Hotelem z chwilą przystąpienia Użytkownika do korzystania z usług i rozpoczęcia ich świadczenia przez Hotel.

18. Opłaty pobierane są przez Usługodawcę, ewentualnie za pośrednictwem podmiotów trzecich obsługujących płatności elektroniczne i przekazywane Hotelowi.

19. Niezwłocznie po dokonaniu płatności (lub, o ile Oferta to przewiduje, bez dokonywania jej), Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany adres e-mail oraz na konto w Serwisie.

20. Wszystkie ceny podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.

21.  Usługodawca nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat związanych z dokonywaną rezerwacją.

22. Każda Oferta zawiera informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania rezerwacji przez Użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezygnacji jest możliwe w ramach danej Oferty, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Ofercie.

23. W celu dokonania zmian lub anulowania rezerwacji, Użytkownik skontaktuje się
z Hotelem bezpośrednio lub za pośrednictwem Serwisu w sposób wskazany w danej Ofercie.

24. Aby zmiana lub anulowanie rezerwacji stały się skuteczne, Użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania rezerwacji bezpośrednio od Hotelu lub za pośrednictwem Serwisu.

25. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej.

26. W odniesieniu do umów o świadczenie usług zakwaterowania (usług hotelowych) oraz gastronomicznych Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

III. Dane osobowe

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usług, obsługi transakcji, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących.

3. Dane Użytkowników oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Użytkowników będą również przekazywane Hotelom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług, zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu. W zakresie wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej z Hotelem, Hotel jest administratorem danych osobowych Użytkownika odpowiedzialnym za ich przetwarzanie.  

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Usługodawcę poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

IV. Odpowiedzialność Usługodawcy i Hoteli

1. Określone w Ofercie usługi na rzecz Użytkownika świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Hotel, dlatego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Hotelu należytego obowiązku realizacji usługi. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń dotyczących realizacji usługi jest Hotel, z którym Użytkownik zawarł umowę.

2. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści Ofert, jako, że treści te pochodzą od Hoteli i to Hotele są za nie odpowiedzialne. Usługodawca udostępnia Hotelom wyłącznie platformę internetową, na której Hotele publikują swoje Oferty i biorą pełną odpowiedzialność za ich treść.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich adresu e-mail (lub loginu) i hasła.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Usługodawcę.

5. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich danych. W takiej sytuacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub Hotelu za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika lub Hotel o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Usługodawca powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.

V. Przerwy techniczne

1. Usługodawca stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia wszelkich starań w systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne, wobec czego Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Serwisu. W każdym przypadku Usługodawca stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W celu rozwijania i doskonalenia serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Usługodawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

VI. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć Usługodawcy reklamację, dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Usługodawcę danymi. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub, na wniosek Użytkownika, w sposób i na adres podany w  takim wniosku.

5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług przez Hotele powinny być składane Hotelom, które zobowiązane są do ich rozpatrywania w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie zdecydować się na rozwiązanie umowy z Usługodawcą, dotyczącej prowadzenia jego konta, poprzez kliknięcie w ikonę „usuń konto”, znajdującą się Serwisie, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – adresu e-mail (login) oraz hasła. Konto zostaje usunięte ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, co oznacza, że umowa została rozwiązana.

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą nie oznacza rozwiązania umowy zawartej z Hotelem, jeżeli taka umowa została zawarta, a Hotel oraz Użytkownik pozostają zobowiązani do jej zrealizowania.

3. Umowa z Użytkownikiem (dotycząca określonego konta) może zostać rozwiązana  przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, które może zostać przekazane Użytkownikowi w formie elektronicznej. Jeśli Użytkownik naruszył przepisy niniejszego Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zmienić Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości podanej na stronie logowania przy logowaniu do swojego konta. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez Travalia terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia podania regulaminu do wiadomości.

3. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie określonym w punkcie VII ust.1 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2017r.