Regulamin Akcji Black Friday 2017

 1. Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej „Akcją”, jest  Travalia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5342545627, Regon 367110655, zarejestrowanej w Sądzie dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000674304 operatorem serwisu internetowego www.Travalia.pl, podany adres siedziby Usługodawcy jest również adresem do korespondencji; zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
  • Travalia.pl – znajdujący się pod adresem www.travalia.pl serwis internetowy, w ramach którego publikowane są oferty dotyczące usług hotelowych oraz innych usług z nimi powiązanych; Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę i pozostaje jego własnością
  • Oferta - oferta Hotelu dotycząca usług hotelowy lub usług z nimi powiązanych, opublikowana w Serwisie
  • Hotel - prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która publikuje oferty w ramach Serwisu
  • Regulamin Travalia – regulamin świadczenia usług przez Organizatora, znajdujący się pod adresem: https://travalia.pl/regulamin
 3. Akcja organizowana jest za pośrednictwem Travalia.pl.
 4. Akcja ma na celu promocję zakupów na Travalia.pl.
 5. Użytkownik, który posiada kod zniżkowy na Travalia.pl dostanie od Organizatora zniżkę na zakupy. Użytkownik może korzystać ze zniżki od oficjalnych cen na Travalia.pl od momentu otrzymania zniżki do 27.11.2017 r. do godz. 23:59.
 6. Zniżka obejmuje oferty zamieszczone na serwisie Travalia.pl.
 7. Akcja trwa od momentu otrzymania zniżki  do 27.11.2017 r.
 8. Organizator zastrzega, że część Ofert jest wyłączona z Akcji.
 9. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację Regulaminu Travalia.pl.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji użytkownik powinien zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji na adres e-mail: kontakt@travalia.pl lub listownie pod adresem Travalia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa.
 12. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.
 13. Akcja „Black Friday” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Travalia.pl dostępnego na https://travalia.pl/regulamin
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.